Vedtægter

Håndværkerforeningen

I

Gentofte Kommune

Vedtægter

Foreningen.

§1


Foreningens navn er Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune, og den har hjemsted i Gentofte Kommune.

 


Foreningens formål.

§2


 • Foreningen skal varetage håndværkernes fælles interesser primært i Gentofte Kommune. Herunder synliggøre medlemmerne overfor kommunens borgere, erhvervsdrivende, politikere og forvaltning.
 • Foreningen skal formidle oplysning og fremme det kollegiale sammenhold og samarbejde mellem medlemmerne ved afholdelse af medlemsmøder, foredrag, selskabelige sammenkomster og lignende.

 


Medlemmer.

§3


 • Som aktivt medlem kan personligt optages enhver håndværksmester, arkitekt, ingeniør, entreprenør, fabrikant eller en selvstændig i anden branche med tilknytning til håndværk – samt ledere at lignende virksomheder – der har deres forretning eller bopæl i kommunen.
 • Optagelse af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
 • Et medlem, som efter mindst 5 års medlemskab fraflytter kommunen, ophører med sin virksomhed eller overgår til anden ledende virksomhed, kan forblive som aktivt medlem af foreningen, men kan ikke samtidig være medlem af en fagforening.
 • Et medlem, som ophører med at drive virksomhed, kan efter mindst 5 års aktivt medlemskab søge bestyrelsen om overflytning til passivt medlemskab. Passive medlemmer kan deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med aktive medlemmer, men kan ikke vælges til bestyrelsen og har ikke stemmeret.
 • Udmeldelse sker skriftligt til formanden.
 • Når et nyt medlem dør efter mindst 5 års medlemskab, kan en efterladt ægtefælle eller samlever, efter bestyrelsens godkendelse optage på foreningens ”Enkeliste m/k”. Personer optaget på listen betaler ikke kontingent og kan efter bestyrelsens skøn inviteres til t deltage i foreningens arrangementer.
 • Æresmedlemmer kan udnævnes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag.

 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

 

 

Kontingent.

§4


 • Indskud for nye medlemmer og kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende år.
 • Årets kontingent skal betales ved påkrav, dog senest 1. april. Hvis der ikke betales efter en skriftlig påmindelse bortfalder medlemskabet.

 


Eksklusion.

§5


 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål, udviser ukollegial adfærd eller handler til skade for foreningens omdømme eller dens medlemmer. På skriftlig begæring af mindst 10 medlemmer skal bestyrelsen tage en eventuel eksklusion til behandling.
 • Bestyrelsens beslutning kan indbringes for den ordinære generalforsamling, hvor den kan ændres, hvis mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives for ændringen.

 


Generalforsamling.

§6


 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse at beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  • Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
  • Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år.
  • Behandling af indkomne forslag.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 medlemmer med skriftlig begrundelse anmoder formanden om det. En således begæret ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til senest 30 dage efter anmodningens fremsendelse og med mindst 8 dages varsel.
 • Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. februar.
 • På enhver generalforsamling sker alle afstemninger ved simpel stemmeflerhed, herfra dog undtaget afstemning og eksklusion (jfr. § 5) og om forandring af vedtægterne, der kun kan ske, når mindst 50 stemmer er repræsenteret, og kun når 2/3 af de afgivne stemmer afgives for forandringen. Er det nævnte antal stemmer ikke til stede, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der tages da på denne generalforsamling beslutning om sådan forandring i vedtægterne med 2/3 af de repræsenterede antal stemmer.
 • Afstemning fortages almindeligvis ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten, formanden eller mindst 10 medlemmer forlanger det. Der kan stemmes ved fuldmagt.


Bestyrelsen.

§7


 • Bestyrelsen består af 7 – 11 medlemmer valgt blandt foreningens aktive medlemmer. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.
 • Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år.
 • Efter tur vælges 3 - 5 øvrige medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsessuppleant af generalformalingen for 2 år.
 • Efter tur vælges 1 – 2 revisorer og revisorsuppleant af generalforsamlingen for 2 år.
 • Bestyrelsen skal konstituere sig senest på første bestyrelsesmøde efter valg af næstformand, kasserer og sekretær.
 • Formanden indkalder til, og er leder af bestyrelsesmøderne.
 • Næstformanden fungerer i formanden sted, når denne har forfald eller er fratrådt i årets løb.
 • kassereren modtager foreningens indtægter, afholder dens udgifter og fører regnskabet.
 • Sekretæren sørger for at der tages referat for føres beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde.
 • Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
 • Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre hinanden følgende bestyrelsesmøder uden afbud, betragtes personen som udtrådt af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv forretningsorden.
 • Det er ulønnet at sidde i bestyrelsen, men bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp.


 

Økonomi.

§8


 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Foreningens midler skal anbringes i anerkendt bank, bankaktier eller børsnoterede obligationer efter bestyrelses beslutning.
 • Bestyrelsen kan beslutte at overføre til understøttelseskontoen.

 


Understøttelseskonto.

§9


 • Kontoens midler kan anvendes som støtte til personer, der er optaget for foreningens ”Enkeliste m/k”, eller medlemmer der har behov for økonomisk hjælp.
 • Enhver udgift fra denne konto besluttes at bestyrelsen og må i øvrigt ikke offentliggøres.

 

 

Tegningsregler.

§10


Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden - begge i forening med kassereren, eller af formanden og næstformanden i forening.


 

Foreningens opløsning.

§11


 • Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnår sådant flertal på en generalformaling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmer, der er repræsenteret.
 • På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom, og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt.
 • I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til sociale formål, fortrinsvis til fordel for foreningens medlemmer og personer optaget på ”Enkelisten m/k”.

 

Vedtaget på en ordinære generalforsamling 5. april 2022.